Skip to content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Wulff Entre Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 30.11.2023

1. Rekisterinpitäjä

Wulff Entre Oy, Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Satu Pekkala, satu.pekkala@wulffentre.com

3. Rekisterin nimi

Wulff Entre asiakas-, markkinointi- ja uutiskirjerekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
asiakassuhde, sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja tuotteiden sekä palveluiden markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaation osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista sekä tilauksien muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot. Saatamme kerätä tietoja www-sivujen sekä sosiaalisten medioiden kuten LinkedInin, Facebookin ja Instagramin käytön yhteydessä. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi: IP-osoitetieto tai muu tunniste, Evästeiden kautta kerättävät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja kyselyistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastyytyväisyystyökalulla (asiakkaan näin halutessaan), sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Vaihtoehtoisesti saatamme kerätä tietoja yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä muilla tavoilla voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käytämme satunnaisesti Googlen markkinointityökaluja sekä evästeitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei myydä kolmansille osapuolille, eikä luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.  Voimme kuitenkin luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille, ostetun palvelun/tuotteen toimittamisen mahdollistamiseksi.

Käytämme Googlen työkaluja sekä Mailerin palvelua. Koska näiden toimijoiden serverit saattavat sijaita EU:n ja ETA-maiden ulkopuolella, on mahdollista, että tiedot siirtyvät EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriin pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.  Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).